Op 27 september 2020 is het UBO-register in werking getreden. Vanaf die datum moeten de uiteindelijk belanghebbenden (“UBO’s”) van (vrijwel) alle nieuwe in het handelsregister geregistreerde vennootschappen en andere juridische entiteiten in een centraal en openbaar register worden geregistreerd. Bestaande vennootschappen en andere juridische entiteiten moeten hun UBO’s binnen 18 maanden na inwerkingtreding, dus uiterlijk op 26 maart 2022, inschrijven.

Welke entiteiten zijn verplicht tot registratie van hun UBO’s?
  • BV’s en NV’s
  • Stichtingen (ook de stichting administratiekantoor), verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen
  • Maatschappen, commanditaire vennootschappen (CV’s), vennootschappen onder firma (VOF’s)
  • Kerkgenootschappen en rederijen
  • Europese naamloze vennootschappen (SE’s), Europese economische samenwerkingsverbanden (EESV’s) en Europese coöperatieve vennootschappen (SCE’s) met statutaire zetel in Nederland

De uitzonderingen hierop zijn de beursvennootschap en haar 100% dochtermaatschappij, de Vereniging van Eigenaars en de vereniging zonder volledige rechtsbevoegdheid en zonder onderneming.

Ook eenmanszaken, publiekrechtelijke rechtspersonen en overige privaatrechtelijke rechtspersonen (hofjes, gilden, fundaties en boermarkten) hoeven geen UBO(‘s) te registreren.

Wie kwalificeert als UBO?

Als uiteindelijk belanghebbende voor het UBO-register kwalificeert de natuurlijke persoon die de uiteindelijke eigenaar is van of zeggenschap heeft over een vennootschap of andere juridische entiteit. Gekeken wordt naar onder meer het houden van aandelen, stemrechten, eigendomsbelang, andere middelen en feitelijke zeggenschap. Per vennootschap en andere juridische entiteit zijn de kwalificaties wie als UBO moet worden aangemerkt verschillend.

Waar kunnen wij u bij helpen?
  • Wij kunnen in kaart brengen welke informatie moet worden opgenomen in en aangeleverd aan het UBO-register.
  • Wij denken graag met u mee op welke wijze u daar zo veel als mogelijk de regie over houdt.
  • Wij bieden u de administratieve ondersteuning voor de registratie en het onderhoud van deze verplichting.
2021: UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies

Tot slot wordt in de loop van 2021 ook het UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies van kracht. Volgens het wetsvoorstel zullen de UBO’s van een Fonds voor Gemene Rekening in dit zogenaamde tweede UBO-register moeten worden ingeschreven. Zodra er meer informatie over beschikbaar is, zal dit ook op onze website worden geplaatst.