Wet Bestuur en Toezicht in werking getreden per 1 januari 2013

Geplaatst op: 24-01-2013 09:08:00

De belangrijkste wijzigingen zijn:

Wettelijke basis voor de one-tier board:Er is nu een wettelijke basis voor de one-tier board bij een NV of BV. Bij een one-tier board bestaat het bestuur uit uitvoerende en niet-uitvoerende bestuurders.


 

Tegenstrijdig belang regeling is gewijzigd:

De regeling van situaties waarin een bestuurder of commissaris een tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, is gewijzigd. In plaats van een extern werkende beperking in de vertegenwoordigingsbevoegdheid geldt nu een intern werkende besluitvormingsregeling.

Limitering aantal toezichtfuncties bij ‘grote’ vennootschappen en stichtingen:

Het aantal functies als commissaris of niet-uitvoerende bestuurder dat een bestuurder respectievelijk commissaris van een ‘grote’ vennootschap of stichting bij andere ‘grote’ vennootschappen en stichtingen kan vervullen is gemaximeerd. (Her)benoeming van een bestuurder die meer dan het wettelijk toegelaten aantal toezichtfuncties vervult of (her)benoeming van een commissaris of niet-uitvoerende bestuurder die er toe zouden leiden dat deze persoon boven het aantal wettelijk toegelaten toezicht functies gaat of zal vervullen, is nietig.

Evenwichtige zetelverdeling m/v bij ‘grote’ vennootschappen:

bij benoemingen, voordrachten en het opstellen van een profielschets moet zoveel mogelijk rekening worden gehouden met een evenwichtige verdeling van zetels in het bestuur en de raad van commissarissen tussen mannen en vrouwen (ten minste 30% vrouwen / ten minste 30% mannen). Bij een ‘niet evenwichtige’ verdeling dient bovendien in het jaarverslag te worden uiteengezet waarom niet is voldaan aan de wettelijke voorschriften en welke actie is en wordt ondernomen om tot een evenwichtige verdeling te komen. De bepaling van de evenwichtige verdeling vervalt van rechtswege op 1 januari 2016, maar kan voordien worden verlengd.

Bestuurder van een beursvennootschap niet langer werknemer:

de rechtsverhouding tussen een bestuurder en een beursvennootschap zal niet langer als arbeidsovereenkomst worden aangemerkt. Er zal dan doorgaans sprake zijn van een overeenkomst van opdracht. Bestaande arbeidsovereenkomsten worden geëerbiedigd.